کد صفحه:   9 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1393/11/24-15:19   
فارغ التحصيلان

واحد فارغ التحصيلان

آقاي مهندس علي حسين زاده :09113825822

فقط در ساعات اداري شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح لغايت 15 تماس حاصل نماييد.ضوابط و نحوه تسويه حساب , صدور گواهي هاي فراغت از تحصيل ( موقت ، پايان و ريز نمرات ) وادامه تحصيل

 

ضوابط و نحوه تسويه حساب , صدور گواهي هاي فراغت از تحصيل ( موقت ، پايان و ريز نمرات ) وادامه تحصيل

1- نحوه انجام تسويه حساب بعد از گذراندن کليه واحدها:
   دانشجويان با توجه به سال ورودي و در صورت ثبت نمره قبولي کليه واحد هاي درسي ( مطابق جدول شماره 1) در رايانه مي توانند به صورت حضوري جهت انجام تسويه حساب نوبت اخذ نمايند . ( مشخصات : نام و نام خانوادگي – شماره دانشجويي-شماره ملي-کد پستي– رشته – دوره – ورودي ) .
   بديهي است براي انجام امور نهايي فراغت از تحصيل ، حضور دانشجوي ذينفع در واحدآموزش(فارغ التحصيلان) ضروري است .

جدول شماره1       ( pdf )                                          (word)

2-نحوه صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات :
    با ارايه اصل کارت پايان خدمت يا کارت معافيت(همراه با دو برگ کپي پشت و رو) و با مراجعه حضوري ( در صورت اخذ وام با صدور دفترچه اقساط يا پرداخت نقدي ) نسبت به صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات اقدام خواهد شد .
   لازم به ذکر است دانشجويان روزانـه پس از دريافـت گواهينامه موقـت پايان تحصـيـلات بايـد به اداره کاريابي محل اقامت مراجعه و جهت کاريابي ثبت نام نمايند تا در آينده براي آزاد سازي مدارک خود با مشکل مواجه نگردند .
3- نحوه صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات ( فارغ التحصيلان روزانه، شبانه و متعهدين خدمت به آموزش و پرورش ) .
1-3- نحوه صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات دانشجويان روزانه :
با ارايه کارت پايان خدمت ، اصل گواهينامه موقت پايان تحصيلات و در صورت استفاده از تسهيلات صندوق رفاه ، ارايه تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان(مرکز تهران) ، ارايه نامه ازاداره کاريابي مبني بر عدم کاريابي ( بعد از مدت زمان يکسال ويک روز از صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات و ثبت نام در اداره کاريابي) يا ارايه نامه اشتغال به کار همراه با نامه اداره بيمه به مدت زمان استفاده از آموزش رايگان ( مدت زمان خدمت وظيفه عمومي اگر بعد از فارغ التحصيلي باشد از مدت زمان استفاده از آموزش رايگان کسر مي گردد) .
2-3- نحوه صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات دانشجويان شبانه :
با ارايه کارت پايان خدمت ، اصل گواهينامه موقت پايان تحصيلات و در صورت استفاده از تسهيلات صندوق رفاه ، ارايه تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان امکان پذير خواهد بود .
3-3- نحوه صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات دانشجويان متعهد خدمت به آموزش و پرورش :
ارايه نامه اي از آموزش و پرورش مبني بر اتمام تعهد دبيري و فرم 502 تاييد شده که نشان دهنده اتمام تعهد دبيري باشد .
4- نحوه ارسال مدارک جهت ادامه تحصيل ( فارغ التحصيلان روزانه ، شبانه و متعهدين خدمت به آموزش و پرورش ) .
1-4- نحوه ارسال مدارک جهت ادامه تحصيل دانشجويان روزانه و شبانه :
دانشجويان فارغ التحصيل پس از قبولي در آزمون و در زمان ثبت نام ، معرفي نامه يا گواهي فراغت از تحصيل (اعلام اتمام معافيت تحصيلي) را به دانشگاه آزاد يا سراسري تسليم مي نمايند ، که در صورت درخواست دانشگاه ساير مدارک مورد نياز برابر ضوابط ارسال مي گردد .
لازم به ذکر است دانشجويان روزانه جهت ادامه تحصيل بايد يا مشمول بند 1-3 بوده و يا مطابق فرم شماره يک تعهد بسپارند . در غير اين صورت ارسال مدارک به دانشگاه محل تحصيل ميسر نخواهد بود ( فقط ادامه تحصيل در دانشگاههاي دولتي به صورت روزانه نياز به تعهد ندارد).
2-4- نحوه ارسال مدارک جهت ادامه تحصيل دانشجويان تعهد دبيري :
الف ) در صورت درخواست دانشگاه محل تحصيل و با ارايه نامه اي از آموزش و پرورش محل خدمت مبني بر بلامانع بودن ارسال مدارک ، مدارک مورد نياز به دانشگاه مقصد ارسال خواهد شد .
ب) در صورتي که ذينفع متقاضي ماموريت تحصيلي باشد علاوه بر ارايه نامه از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود ، تصوير تعهد محضري وي نيز بايد به اين دانشکده ارسال گردد تا در صورت درخواست دانشگاه مقصد نسبت به ارسال مدارک مورد نياز اقدام شود .

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

باسمه تعالي

توجه : اين فرم بايد در دفاتر اسناد رسمي بصورت سند محضري تنظيم شود.                    فرم شماره يک

 

 

اينجانب                                         فرزند                            داراي شماره شناسنامه                      صادره از                            متولد
دانشجو / فارغ التحصيل سال                      رشته                                            ساکن
که جهت ادامه تحصيل نياز به ريز نمرات تحصيلي دارم ، متعهد مي شوم بدون اجازه کتبي و قبلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي محل تحصيل خود را تغيير ندهم و متعهد مي شوم پس از انجام تحصيلات يا هر گاه که وزارت فرهنگ و آموزش عالي مقتضي بداند طبق مفاد قانون تامين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 و مقررات مربوط به آن به ميزاني که طبق مقررات مذکور و ساير مقررات مصوب بر ذمه اينجانب است در داخل کشور  خدمت نمايم و در صورت تخلف از موارد فوق کليه هزينه هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و شهريه و کمکهاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده از آموزش رايگان را به هر ميزاني که وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين کند به آن وزارتخانه پرداخت نمايم . تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي راجع به زمان وقوع تخلف و کيفيت آن و ميزان و کميت طلب و خسارت وارده غير قابل اعتراض و موجب تقاضاي صدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود . دانشجوي فوق متعهد شد کليه بدهي خود را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي بنا به تشخيص وزارت مذکور يکجا پرداخت نمايد و اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالي دانشجويان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غير قابل اعتراض است و نيز حاضر گرديد                                      خانم / آقاي                                             فرزند                          داراي شماره شناسنامه                                صادره از                شغل
ساکن                                             و اقرار نمود علاوه بر تعهداتي که دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اينجانب نيز متعهد و لتزم مي شوم از عهده کليه ديون و قروضي که ممکن است شخص مذکور به موسسه محل تحصيل و يا ساير اشخاص و يا خسارتي که به وزارت فرهنگ و آموزش عالي وارد شود برآيم و همچنين در صورتيکه دانشجوي مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهي و به آن عمل ننمايد کليه بدهي هاي او را به هر ميزاني که وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين کند بدون هيچگونه عذري پرداخت نمايم و در صورت تاخير در پرداخت ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي مجاز و محق مي باشد برا ي وصول کليه وجوه مورد نظر به هر ميزاني که باشد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد و کليه طلب خود و خسارت وارده را از کليه اموال و دارائي منقول و غير منقول اينجانب استيفاء نمايد و به هر تقدير تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي نسبت به وقوع تخلف و کيفيت آن و کميت و ميزان بدهي دانشجو و خسارت وارده قطعي و غير قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود . تعهد امضاء کنندگان در قبال دولت تضامني بوده و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي تواند به هر يک از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنان اجرائيه صادر و عمليات اجرايي را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نمايند . /339


محل امضاء دانشجو                                                                                                                                      محل امضاء ضامن