کد صفحه:   6 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1393/11/24-15:16   
اداره آموزش

مطالب مرتبط با واحد آموزش


 

تقويم آموزشي

سامانه اطلاعات اساتيد دانشکده فني و حرفه اي صومعه سرا

برگ بياض سوالات آزمون (بدون خط)
برگ بياض سوالات آزمون( خط دار) .0
به اطّلاع کليه دانشجويان مي رساند: رعايت پيشنياز وهمنياز در انتخاب دروس طبق قانون الزامي بوده وهمه دانشجويان ملزم به رعايت آن مي باشند بديهي است در صورت عدم رعايت ، نمره قبولي لحاظ نمي گردد

بانک سوال جهت استفاده دانشجويان

_____________________دانشجويان مشروطي______________________