کد صفحه:   20 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1393/11/24-15:27   
چارت سازماني

رياست (مقدادخصوصي ثاني)1

معاونت  آموزشي (مجيد خوش سيرت )                  معاونت  اداري و مالي (محمد علي يوسفي )        2


رياست (مقدادخصوصي ثاني)1

معاونت آموزشي (مجيد خوش سيرت )               معاونت اداري و مالي (محمد علي يوسفي ) 2