قابل توجه دانشجويان مشروطي 2 و 3 ترم به بالا


کد خبر:   215 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1394/11/12-15:50    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
چاپ خبر


دريافت فرم

_____________________________________________________________

چگونگي ادامه تحصيل دانشجويان 2 ترم مشروطي

کليه دانشجوياني که با احتساب نيمسال دوم 95-94     (کليه ورودي ها) تعداد ترم هاي مشروطي آنان به 2ترم  رسيده است. جهت ادامه تحصيل مي بايستي طبق موارد ذيل اقدام نمايند.

1- دانشجويان 2ترم مشروط كه معدل كل آنان كمتر از 10مي باشد برطبق آيين نامه آموزشي  حق انتخاب واحد وادامه تحصيل را نخواهند داشت.  لذا اين دانشجويان  جهت روشن نمودن وضعيت تحصيلي خود  در اسرع وقت به اداره آموزش مراجعه نمايند.

2- دانشجويان 2ترم مشروط كه معدل كل آنان بالاتراز 10مي باشد فرم درخواست ادامه تحصيل  (ضميمه) را تكميل وحداكثر ازتاريخ 12/11/94تا تاريخ 25/11 /1394 به غير از ايام تعطيل به اداره آموزش تحويل نمايند

بديهي است ادامه تحصيل دانشجويان مورد بند 2منوط به مجوز کميسيون موارد خاص  خواهد بود. در غير اينصورت ادامه تحصيل آنان وجاهت قانوني نخواهد داشت.


                               نمونه فرم درخواست ضميمه مي باشد.

_________________________________________________________________________________

 چگونگي ادامه تحصيل دانشجويان 3 ترم وبالاتر مشروطي

کليه دانشجوياني که با احتساب نيمسال اول 95-94 (کليه ورودي ها) تعداد ترم هاي مشروطي آنان3ترم  وبالاتر رسيده است.برطبق آيين نامه آموزشي حق انتخاب واحد وادامه تحصيل را نخواهند داشت.  لذا اين دانشجويان در صورت تمايل به سايت وزارت علوم (سامانه خدمات آموزشي)- سامانه شوراي بررسي موارد خاص به آدرس

http://mad.msrt.gov.ir/EDUS/Default.Aspx

مراجعه نموده ودرخواست ادامه تحصيل دهند.

لازم به توضيح است دانشجويان پس از ثبت نام ، درخواست كتبي  وكد رهگيري  ومدارك خاص را حداكثر ازتاريخ 12/11/94تا تاريخ 25/11 /1394 به غير از ايام تعطيل به اداره آموزش تحويل نمايند.

بديهي است ادامه تحصيل اين دانشجويان منوط به مجوز کميسيون موارد خاص  خواهد بود. در غير اينصورت ادامه تحصيل آنان وجاهت قانوني نخواهد داشت.

اين دانشجويان حق انتخاب واحد ترم دوم 95- 94را ندارند.درصورت داشتن انتخاب واحد ، بدون اخذ مجوز ، انتخاب واحد آنها حذف مي گردد.

                    نمونه فرم درخواست ضميمه مي باشد.