کد اطلاعیه:   76 نویسنده:سيدعلي مجتبائي حسيني  زمان:1394/7/6-10:57    ویرایشگر: سيدعلي مجتبائي حسيني
وام ( مخصوص دانشجويان روزانه )

( مخصوص دانشجويان روزانه )


 

( مخصوص دانشجويان روزانه )

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند به تعدادي از دانشجويان واجد شرايط در صورت تامين اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان کشور« وام » به شرح زير تعلق مي گيرد . متقاضيان مي بايست :

 1- جهت افتتاح حساب تجارت کارت جوان به بانک تجارت صومعه سرا همراه با يک برگ فتوکپي شناسنامه و فتوکپي کارت ملي مراجعه نمايند .

2- فرم شماره 2 (درخواست وام) را از انتشارات دانشکده دريافت و پس از تکميل ، حداکثر تا تاريخ 05/08/94 تحويل نمايند .

تذکر : فقط تا حد اعتبارات اختصاص يافته پرداخت وام صورت مي پذيرد و در صورتيکه تعداد متقاضيان از اعتبارات تخصيصي بيشتر باشد ، متناسب با آن تصميم گيري خواهد شد  .

وام تحصيلي : وام تحصيلي به دانشجويان روزانه تعلق مي گيرد و ميزان آن براي دانشجويان 4000000 ريال مي باشد .

وام مسکن : به دانشجويان روزانه اي که در محل سکونت خانواده نبوده و يا در خوابگاههاي دانشجويي سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارايه نمايند ، تعلق مي گيرد و ميزان آن براي دانشجويان حداکثر 4000000 ريال است .

وام ضروري:  به تعداد معدودي از دانشجويان روزانه که در راستاي رشته تحصيلي خود خريد مي نمايند  (با ارايه فاکتور معتبر) حداکثر مبلغ 1200000 ريال وام پرداخت مي گردد.

شرايط وام گيرندگان :

1-دارا بودن اولويت نياز مالي بنا به تشخيص دانشکده .

2- عدم اشتغال به کاري که مستلزم دريافت اجرت باشد ( به استثناي کاردانشجويي ) .

3- ثبت نام در حداقل تعداد واحد هاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي .

4-مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل ( اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول و دوم تحصيل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت ) .

5-سپردن سند تعهد با ضامن معتبر ( متقاضيان وام تحصيلي و مسکن ورودي جديد مجازند در نيمسال دوم تحصيلي سند مذکور را ارايه دهند .

تذکر 1 : به دانشجويانيکه قبلا وام گرفته اند و تاکنون تعهد محضري را تحويل ندادند ، وام  تعلق      نمي گيرد .

تذکر 2 : دانشجويانيکه قصد تقاضاي انتقال به ساير آموزشکده ها را دارند ، از درخواست وام خودداري نمايند .

تذکر 3 : دانشجويان حتماً بايد آدرس ضامن و کد پستي منزل ضامن و تلفن همراه ضامن را دردرخواست خود ذکر نمايند  .

تذکر4 : دريافت برگه سند تعهد محضري از طريق انتشارات دانشجويي دريافت شود . /10

 

                                                                                                امور دانشجويي 94/07/01