کد اطلاعیه:   75 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1394/7/5-22:38    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
اطلاعيه حذف و اضافه

زمان حذف واضافه نيمسال اوّل 95-94

باسمه تعالي

به اطّلاع کليه دانشجويان مي رساند: زمان حذف واضافه نيمسال اوّل 95-94 طبق جدول ذيل اصلاح مي گردد. مقتضي است دانشجويانيکه تاکنون انتخاب واحد ننموده ويا متقاضي حذف واضافه مي باشند طبق زمانبندي تعين شده  اقدام نمايند.

ورودي

ساعت

تاريخ

مهر 92 وقبل از آن

1 بامداد لغايت 24

چهارشنبه08/07/94

مهر وبهمن 93

1 بامداد لغايت 24

شنبه    11/07/94

چند نکته :

1-دانشجويان متقاضي حذف واضافه حداکثر مي توانند دو درس حذف نموده وبه تعداد نامحدود تاسقف 20واحد درس اضافه نمايند

2-شرط انجام حذف واضافه تسويه حساب ترم جاري (941: مهر 94)مي باشد که بصورت الکترونيکي قابل پرداخت است

3-دانشجويان جديدالورود  (مهر94)  مجاز به حذف واضافه نمي باشند.