کد اطلاعیه:   74 نویسنده:سيدعلي مجتبائي حسيني  زمان:1394/7/5-10:40    ویرایشگر: سيدعلي مجتبائي حسيني
وام مخصوص دانشجويان نوبت دوم (‌شبانه )‌

مخصوص دانشجويان نوبت دوم (‌شبانه )‌


بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز نوبت دوم ( شبانه ) مي رساند به تعدادي از دانشجويان واجد شرايط در صورت تامين اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان كشور « وام »‌ به شرح زير تعلق مي گيرد . متقاضيان وام شهريه نوبت دوم  ( شبانه ) مي توانند با مراجعه به انتشارات دانشكده ، فرم شماره 7 رادريافت وپس از تكميل،حداكثر تا تاريخ 05/07/94 به امور دانشجويي(آقاي خورسند ) ‌تحويل نمايند .

الف شرايط وام گيرندگان

1-دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي

2- دارا بودن اولويت نياز مالي بنا به تشخيص دانشكده

3- عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد (‌به استثناي كار دانشجويي ) .

4- سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دريافت وام (‌فرم تعهد محضري )را از طريق انتشارات دانشکده دريافت نماييد.

5- ثبت نام در حداقل 12 واحد در زمان درخواست وام .

6-دارا بودن معدل كل 12 در زمان درخواست وام .

7- مشروط نبودن دانشجو دردو نيمسال قبل .

ب مبلغ وام

مبلغ وام دانشجويان دوره كارداني وكارشناسي شبانه (‌نوبت دوم ) در هر نوبت حداكثر 3000000 ريال مي باشد .

تذكر :‌

1- فقط تا حد اعتبار اختصاص يافته پرداخت وام صورت مي پذيرد  و در صورتيكه تعداد متقاضيان از اعتبار تخصيصي بيشتر باشد ، متناسب  با آن تصميم گيري خواهد شد .

2- دانشجويان حتماً بايد کد ملي و سريال شناسنامه را درج نمايند .

3-دانشجويان حتماً بايد آدرس منزل ضامن همراه با کد پستي ضامن و شماره موبايل ضامن داشته باشند .

4- درصورت نداشتن حتي يکي از شرايط فوق ، وام به دانشجو تعلق نمي گيرد ./38

                              امور دانشجويي 94/07/01