کد اطلاعیه:   70 نویسنده:روابط عمومي دانشکده  زمان:1394/6/25-15:19    ویرایشگر: روابط عمومي دانشکده
مراحل ثبت نام

مراحل ثبت نام

مراحل ثبت نام از دانشجويان جديدالورود

 دريافت ملزومات ثبت نام – ساختمان آموزشي شماره 1

مراجعه به مسئولين ثبت نام مستقر در ساختمان آموزشي 1 يا 2

مراجعه به ساختمان اداري - جهت پرداخت شهريه علي الحساب  5000000ريال (پانصدهزارتومان) به امور مالي دانشکده ( براي دانشجويان شبانه ) همراه داشتن  کارت بانکي عضو شتاب الزامي است.

مراجعه به ساختمان اداري   - اداره آموزش - واحد رايانه

مراجعه به نماينده اداره پست مستقر در ساختمان آموزشي شماره 1    (جهت دريافت برگه تائيديه تحصيلي )