کد اطلاعیه:   58 نویسنده:سيدعلي مجتبائي حسيني  زمان:1394/4/14-14:3    ویرایشگر: سيدعلي مجتبائي حسيني
اخذ مدرک ديپلم

اخذ مدرک ديپلم

قابل توجه کليه دانشجويان کارداني

نظر به اينکه يکي از شرايط فارغ التحصيلي ارائه اصل مدرک ديپلم به دانشکده مي باشد ، لازم است کليه دانشجويان، با مراجعه به امور دانشجويي و اخذ گواهي اشتغال به تحصيل نسبت به گرفتن اصل مدرک ديپلم از هنرستان محل تحصيل خود اقدام نموده و اصل گواهي ديپلم را به اداره امور دانشجويي تحويل نمايند . يادآور مي شود در صورت عدم تحويل اصل مدرک ديپلم ،  هيچگونه مسئوليتي مبني بر عدم فارغ التحصيلي دانشجويان متوجه اين دانشکده نخواهد بود .