کد اطلاعیه:   49 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1394/2/30-9:47    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
اطلاعيه مالي (آخرين مهلت پرداخت شهريه)

قابل توجه دانشجويان بدهکارقابل توجه دانشجويان بدهکار

آخرين مهلت پرداخت بدهي شهريه مورخه 10/3/94

ابتدا از سايت سيستم ناد تراز مالي دريافت نمائيد.  Reg.tvu.ac.ir

Reg.tvu.ac.ir

پرداخت  شهريه به 3 صورت امکان پذير مي باشد 

1-  اينترنتي آنلاين

2 -  به شماره حساب    2173014455009بانک ملي

3 - دستگاه پز  واحد امورمالي


ضمناً  عواقب ومسئوليت  عدم پرداخت بدهي در موعد مقرر بر عهده دانشجو مي باشد.